Metody aktivního učení na ZŠ

O projektu

Projekt „Podpora ZŠ při zavádění vyučovacích metod rozvíjejících klíčové kompetence žáků" se zaměřuje na zkvalitnění výuky na školách v Královéhradeckém kraji.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality výuky na základních školách a víceletých gymnáziích Královéhradeckého kraje prostřednictvím zavádění metod aktivního učení a kooperativní výuky. Realizace projektu pomůže:

 • vyškolit pedagogické pracovníky z 11 ZŠ Královehradeckého kraje v moderních formách výuky se zaměřením na metody aktivního učení a kooperativní výuku
 • poskytnout zapojeným školám (vedení i pedagogickým pracovníkům) podporu v zavádění projektového vyučování a integrované tematické výuky
 • rozšířit eLearningový kurz, prostřednictvím kterého si učitelé procvičí, doplní a prohloubí dovednosti získané na školení (dostupný přes tlačítko "Kurz" po přihlášení na portále)
 • rozšířit internetový portál, jehož součástí bude nápadník drobných i větších aktivit, databáze hotových projektů a výukových aktivit a prostor pro školy ke zveřejnění vlastních projektů, k výměně zkušeností a navázání partnerství
 • podpořit vytváření partnerství mezi školami

Komu je projekt určen

Do projektu se zapojí pedagogičtí pracovníci 11 základních škol (resp. odpovídajících ročníků víceletých gymnázií) Královehradeckého kraje. Seznam zapojených škol najdete zde.

Co je obsahem projektu

Nejdůležitější projektové aktivity:

 • analýza potřeb každé zapojené školy a příprava individuálního vzdělávacího plánu dle aktuálních potřeb školy
 • vyškolení lektorů - metodiků (pedagogů ze zapojených škol) pro intenzivnější podporu škol
 • 12ti denní podpora každé zapojené školy zaměřená na metody aktivního učení a kooperativní výuku (prezenční semináře pro pedagogický sbor a mentorská (přímá individuální) podpora jednotlivých pedagogů)
 • vyškolení lektorů - metodiků (pedagogů ze zapojených škol) pro intenzivnější podporu škol
 • konzultace projektových záměrů pedagogů zapojených škol
 • pomoc s realizací projektů a výukových aktivit, supervize samotné realizace
 • semináře pro ředitele resp. širší vedení školy zaměřené na praktické a organizační otázky zavádění nových metod do výuky
 • výuky tisk letáčků o využívání metod aktivního učení na jednotlivých školách, určených pro rodiče, partnery a další veřejnost >
 • rozšíření eLearningového kurzu pro učitele o lekce obsahující ukázky využití metod aktivního učení
 • rozšíření internetového portálu o popis metod aktivního učení včetně jejich aplikací

Jak projekt probíhá

Od zahájení realizace projektu 1.11.08 se událo:

prosinec 08: rozšíření okruhu zapojených škol na konečných 11 (9 základních škol a 2 víceletá gymnázia)
15.1. - 16.1.09: první workshop školitelů - příprava obsahové stránky školení pedagogů, příprava školících materiálů
13.2. - 14.2.09: druhý workshop školitelů - příprava obsahové stránky školení pedagogů, příprava školících materiálů
únor - duben 09: domácí práce školitelů na přípravě obsahové stránky školení pedagogů a přípravěškolících materiálů
leden - únor 09: první fáze vstupních analýz na všech zapojených školách
5.3. - 7.3.09: první část školení lektorů (metodiků) v metodách a formách aktivního učení
2.4. - 7.3.09: druhá část školení lektorů (metodiků) v metodách a formách aktivního učení
30.4. - 2.5.09: třetí část školení lektorů (metodiků) v metodách a formách aktivního učení - ukončení 9denního cyklu
25.5.09: seminář pro ředitele, koordinátory ŠVP, metodiky a další členy vedení zapojených škol
30.5.09: workshop všech lektorů - první (seznamovací) setkání
červen 09: druhá fáze vstupních analýz na všech zapojených školách; zahájení školení na zapojených školách
červen - červenec 09: příprava podkladů k elearningovým lekcím Materiály ke stažení a další podpora Aplikace pro účastníky projektu Aplikace pro účastníky projektu (školy, lektoři, školitelé...)
srpen - říjen 09: školení na vybraných školách
14.-15.9.09: druhé školení v mentoringu pro lektory
12.-13.10 09: poslední školení lektorů v mentoringu
listopad 09 – leden 2010: školení na vybraných školách
30.11.09: Setkání lektorů (Týniště nad Orlicí)
únor – duben 2010 : školení na vybraných školách (již také individuální podpora učitelů v podobě mentoringu)
19.2. 2010: 2. Setkání lektorů (Týniště nad Orlicí)
květen – červen 2010: školení na vybraných školách (kombinace mentoringu a seminářů)
31.5. 2010: 3. Setkání lektorů (Týniště nad Orlicí) - účastní se i zástupci některých škol zapojených v projektu
srpen – září 2010 : pilotní provoz 5ti nových lekcí elearningového kurzu (  www.projektovavyuka.cz)
tisková zpráva (září 2010)
září - říjen 2010: školení na vybraných školách – začínáme s konzultacemi a supervizemi výukových projektů
17.9. 2010: 4. Setkání lektorů (Týniště nad Orlicí)
říjen 2010 - elearningové lekce pevně finalizované a ozvučené ( registrace přes www.projektovavyuka.cz)
listopad 10 - leden 11: školení na vybraných školách - kombinace školení, mentoringu a podpory při zavádění projektové výuky
6.12. 2010 - 5.setkání lektorů (Týniště nad Orlicí) - pozvání přijali opět zástupci projektových škol, součástí setkání byla dílna s prezentacemi dobrých zkušeností s aplikací metod aktivního učení nebo samotnými výukovými projekty, účastníci si měli možnost vyměnit zkušenosti a zároveň dostat zpětnou vazbu na svou činnost
únor 11- duben 11: školení na vybraných školách, nyní již převážně probíhají konzultace a supervize výukových projektů na školách, případně pomocí emailové komunikace
tisková zpráva o portále (únor 2011)
18.3.2011 - 6.setkání lektorů (Týniště nad Orlicí)
24.3.2011 - projektovou školu ZŠ Mozaika navštívila delegace 14ti učitelů z různých států EU v rámci programu Study Visit organizovaného společností ITC International - účastníci shlédli část realizace projektu na téma Xenofobie a rasismus a vedli diskusi s paní ředitelkou Kamilou Zemanovou (info pro delegaci) . V další části programu se seznámili podrobněji s projektem MAU a shlédli prezentaci partnerské organizace Job, o.s. na téma "Co je a není projekt" - blíže o účasti Erudisu a Jobu na akci Study Visit čtěte zde . V Rychnovském deníku následně vyšel článek věnovaný projektovému vyučování na ZŠ Mozaika.
4.4.2011 - prezentace eLearningového kurzu na semináři v rámci programu Grundtvig, který se konal v budově Fakulty sociálních věd v Praze (blíže o semináři čtěte zde). Účastníky semináře byli hodnotitelé multimédií ve vzdělávacím procesu z 8mi zemí EU. Na základě doporučení byl posléze eLearningový kurz zaregistrován do evropské přehlídky multimédií Comenius Edu-Media.
květen - červen 2011 - poslední školení, ale převážně už konzultace projektů a výukových jednotek, jejich nahrávání na portál, příprava podkladů pro informační letáček jednotlivých škol
30.5.2011 - 7. setkání lektorů (Týniště nad Orlicí)
24.6.2011 - elearning pro učitele (z www.projektovavyuka.cz) získává na berlínské konferenci ocenění Comenius EduMedia Siegel
tisková zpráva o elearningu (červenec), čtěte taktéž zde
červenec - srpen 2011 - zpracování podkladů projektových škol, vytváření propagačních letáčků pro školy
tisková zpráva o projektových aktivitách byla zveřejněna na ceskenoviny.cz, taktéž zde
v časopise Rodina a škola vyšel článek Daniela Vychodila pojednávající o mentoringu jako jedné z forem podpory v rámci tohoto projektu, ukázka na webu nakladatelství Portál
na portále www.rvp.cz byly zveřejněny dva články - první nabízí pohled na různé formy vzdělávání učitelů a jejich vývoj, druhý seznamuje detailněji s konkrétními elearningovými úlohami a obsahuje i postřehy učitelů, kteří alespoň částí elearningu prošli
září 2011 - poslední školení a konzultace výukových jednotek a projektů, taktéž evaluace celého projektu, zhodnocení přínosu, tisk a rozeslání informačních letáků na všechny ZŠ v Královéhradeckém kraji
závěrečná tisková zpráva byla zveřejněna na ceskenoviny.cz

Kdo projekt realizuje

Kdo projekt financuje

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Královéhradeckém kraji. Je financován z Evropského sociálního fondu ociálního fondu a rozpočtu České republiky.

logo_esf_opvk_2011.jpg

Materiály ke stažení