Internetové kluby ČH@VE

O projektu

Projekt Internetové kluby ČH@VE podporuje rozvoj informační a počítačové gramotnosti u dětí 2. stupně ZŠ, kteří mají ztížený přístup k moderním informačním technologiím, zejména počítači a internetu. Projekt dále podporuje vzdělávání pomocí moderních metod s využitím těchto technologií (tzv. e-learning).

O co projekt usiluje?

  •  rozvoj informační a počítačové gramotnosti žáků
  •  podporu výuky a doučování žáků pomocí e-learningu
  •  posílení motivovanosti žáků ke studiu
  •  podporu profesního rozvoje pedagogických pracovníků   

Komu je projekt určen?

  •  žákům 2. stupně pražských ZŠ (vč. speciálních)
  •  pedagogickým pracovníkům pražských ZŠ (vč. speciálních)

Seznam všech zapojených škol najdete zde.

Jak projekt probíhá?

Na školách zapojených do projektu jsou v rámci odpoledních aktivit otevřeny internetové kluby ČH@VE, ve kterých se děti pod vedením lektorů učí pracovat s internetem jako vzdělávacím, informačním a komunikačním nástrojem. V klubech mají děti k dispozici také e-learningové výukové programy, pomocí kterých se připravují do školy, či jinak vzdělávají.

Významnou součástí projektu je komplexní školení lektorů, kteří v internetových klubech ČH@VE působí. Toto školení pokrývá témata: multikulturní výchova a vzdělávání, práce s romskými žáky, práce s internetem a využití e-learningu ve vzdělávání.

Projekt probíhal v letech 2006 až 2008.

Více informací nalezenete na www.internetovekluby.cz

Kdo projekt realizuje?

Projekt Internetové kluby ČH@VE je dílem 5 neziskových organizací, které dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání. Každý z partnerů vložil do projektu své jedinečné know- how, zkušenosti a vlastní nápady. Jsou to tyto organizace: Erudis, o.p.s.

  •  Multikulturní centrum Praha
  •  Občanské sdružení Slovo 21
  •  Sdružení Dženo
  •  Informační centrum oddílů a klubů  

Kdo projekt financuje

Projekt byl podpořen v rámci opatření 3.1 Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3. Je financován z Evropského sociálního fondu, rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy. Evropský sociální fond napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.
Více informací o ESF viz www.esfcr.cz.

logo_eu.gif logo_mhmp.gif vlajka_cr.jpg